اداره منابع و تامین اعتبارشرح وظایف : 


1- بايگاني سوابق - بايگاني اسناد
2- ثبت سپرده و تنضيمات بانكي (مزايده - مناقصه - حسن انجام كار)
3- ثبت و اعمال وجوه دريافتي از كليه منابع اعتباري و پرداخت به واحدهاي تابعه بر اساس سقف تخصيص صادره.
4- كنترل حساب ها - تهيه صورت مغايرت بانكها - گزارش پايان ماه .
5-ارائه حسابهاي نهائي(تفريق بودجه-كنترل تمامي حسابهاي موجود جاري - سنواتي- اختصاصي- ساير منابع-هداياي خاص
6-وجوه مصرف نشده - اوراق بهادر -خانه هاي سازماني
7- ارسال چكهاي صادره به بانكها و موسسات وغيره
8- ارسال ضمانتنامه ها به بانكها
9- تنظيم اسناد درآمد برحسب نوع بهداشتي درماني  - آموزشي
10- تائيد درآمدهاي واحدهاي تابعه
11-مغايرت بانكي درآمد دانشگاه برحسب درماني و بهداشتي براساس صور تحساب هاي مربوطه
12- ثبت و كنترل حساب هداياي خاص
14- ثبت و كنترل درآمدهاي حاصل از فروش ماشينهاي مازاد دانشگاه و اموال اسقاطي


چارت سازمانی اداره منابع و تامین اعتبار
Skip Navigation Links.

تعداد بازدید:   ۱


برگشت>>

< >