اداره نظارت وپايش عملكرد


 


شرح وظایف :

1- رسيدگي ليستهاي حقوقي واحدهاي تابعه دانشگاه بصورت ماهانه
2- رسيدگي ليستهاي كارانه طرح نظام نوين بيمارستانها.و تطبيق باآئين نامه طرح مذكور.
3- رسيدگي ليستهاي حق التدريس و اضافه كاري حق محروميت از مطب اعضاي هيئت علمي با توجه به مجوزهاي صادره
4- رسيدگي اسناد طرحهاي عمراني ملي با قوانين و بخشنامه هاي مربوطه
5- رسيدگي اسناد ساير فصول و كدهاي فرعي و ساير منابع
كليه واحدها و تطبيق با آئين نامه مالي معاملاتي وبخشنامه ها و موافقتنامه هاي مربوطه
6- رسيدگي ليستهاي ديون و سنوات گذشته


چارت سازمانی اداره نظارت وپايش عملكرد
Skip Navigation Links.

تعداد بازدید:   ۱


برگشت>>

< >