حسن ملاح زاده


 

 

 

نام:حسن 

نام خانوادگي:ملاح زاده

مدرك تحصيلي: كارشناسي

رشته تحصيلي: حسابداري

عنوان شغلي: معاون امور مالي

سال شروع بكار:1368

تلفن داخلي:212

تلفن مستقيم:2543076

پست الكترونيك:h.mallahzadeh@bpums.ac.ir

شرح وظايف:

1. اجراي صحيح آئين نامه و دستورالعملهاي مالي و معاملاتي در امور مالي

2.بررسي و تاييد كليه پرداخت ها با توجه به مقررات و مجوزهاي مربوطه

3. نظارت بر نگهداري وجوه نقد و موجودي نزد بانك هاي دانشگاه و رفع به موقع مغايرت هاي حسابهاي بانكي

4.اتخاذ ترتيبات مقتضي جهت پرداخت بموقع تعهدات دانشگاه با هماهنگي مدير امور مالي

5.نظارت بر نگهداري مناسب اسناد،دفاتر رسمي،مدارك و پرونده هاي مالي

6. همكاري و تشريك مساعي با مدير امور مالي در جهت بهبود روشها و سيستمهاي  مالي در راستاي اجراي حسابداري تعهدي

 


Skip Navigation Links.

تعداد بازدید:   ۱


برگشت>>

< >