حمزه اندرخورند


 

 

نام:حمزه                                                                 

نام خانوادگي:اندرخورند

مدرك تحصيلي:كارشناسي

رشته تحصيلي:حسابداري

عنوان شغلي: مدير امور مالي

تاريخ ابلاغ:1387 (ابلاغ مجدد مهرماه1391)

تلفن داخلي:286

تلفن مستقيم:2532335

پست الكترونيك:h.andarkhorand@bpums.ac.ir

شرح وظايف:

1-برنامه ريزي وسازماندهي عمليات مالي در راستاي استراتژي و اهداف تعيين شده وايفاي نقش موثر در تحقق اهداف دانشگاه

2-نظارت عام بر انجام كليه امور مالي دانشگاه با رعايت آيين نامه مالي ومعاملاتي،نگهداري وتنظيم حساب ها وگزارش هاي مالي به روش حسابداري تعهدي طبق اصول وقوانين ومقررات مربوطه

3-بكارگيري نظام هاي پيشرفته مديريت مالي به منظور استفاده بهينه از منابع

4- مشاركت در تصميم گيري تامين منابع مالي واستفاده بهينه از منابع موجود وهمچنين نظارت بر وضعيت نقدينگي

5- نظارت عام بر نحوه نگهداري حساب ريالي وتعدادي اموال دانشگاه

6- نظارت بر مصرف اعتبارات دريافتي دانشگاه از طريق رسيدگي قبل وبعد از خرج

7- تعبير وتفسير خط مشي مالي دانشگاه واعلام آن به واحدهاي تابعه جهت اجراء

8- همكاري با هيات حسابرسان ديوان محاسبات مستقر در دانشگاه وحسابرسان منتخب هيات امناء

9- درخواست تنخواه گردان حسابداري از خزانه معين استان به منظور ايجاد گردش مالي

10- نظارت بر حسن اجراي امور محوله به روساي حسابداري واحدهاي تابعه با توجه به آيين نامه مالي ومعاملاتي دانشگاه

11-تدوين ونظارت بر اجراي صحيح مقررات،دستورالعمل ها وروش هاي مصوب مالي ومعاملاتي.


Skip Navigation Links.

تعداد بازدید:   ۱


برگشت>>

< >