اداره حسابداري مديريت


شرح وظايف:

1-اتخاذ ترتيبات لازم جهت محاسبه قيمت تمام شده وتهيه بودجه وگزارشات مديريت

2-همكاري لازم در مورد تهيه وتنظيم بودجه دانشگاه وهمچنين گزارش هاي حسابداري مورد لزوم مديريت وساير مراجع قانوني

3-نظارت بر عمليات مربوط به محاسبات بهاي تمام شده خدمات

4-تحت كنترل داشتن قراردادهاي منعقده دانشگاه از لحاظ انجام تعهدات ورعايت مفاد آن


چارت سازمانی اداره حسابداري مديريت
Skip Navigation Links.

تعداد بازدید:   ۱


برگشت>>

< >