سودابه آقايي


نام: سودابه

نام خانوادگي: آقايي

مدرك تحصيلي:كارشناسي

رشته تحصيلي: حسابداري

عنوان شغلي: صدور چك

سال شروع به كار:1379

تلفن داخلي: 379

تلفن مستقيم:2532181

پست الكترونيك:s.aghaei@bpums.ac.ir

شرح وظايف:

1-صدور چك پس از اخذ دستور پرداختهاي صادره از طريق سيستم

2-نگهداري مطلوب دسته چكهاي استفاده نشده وحفظ وحراست از آنها

3-نگهداري مطلوب ته سوش چكهاي صادره وچكهاي باطل شده تا زمان حسابرسي وتصويب صورتهاي مالي

4- ممهور نمودن كليه مدارك وضمائم مربوط به پرداخت به مهر(( پرداخت شد)) 

 


Skip Navigation Links.

تعداد بازدید:   ۱


برگشت>>

< >