اداره حسابداري منابع و تامين اعتبار


 

 شرح وظایف :
 
 1.تامين اعتبار جهت پرداخت تنخواه، احكام صادره پرسنل و كمك هزينه فوت و ازدواج بر اساس تخصيص اعتبار صادره.
 2.كنترل سقف وجوه قابل پرداخت بر اساس تخصيص صادره ساليانه.
 3.كنترل درخواست وجه با اعتبار مصوب و تخصيص اعتبار ابلاغ شده و خزانه.
 4.آموزش و راهنمايي واحدهاي تحت پوشش .
 5.ارائه گزارش عملكرد اداره اعتبارات، واحدهاي تابعه و گزارش هاي مالي_اعتباري.
 6.ثبت كليه اسناد تنخواه هزينه - دريافتي - علي الحساب - پيش پرداخت واعتباراسنادي در رايانه.
 7.ثبت و بايگاني تخصيص هاي جاري اختصاصي - ساير منابع .
 8.درخواست وجه از خزانه جهت بودجه جاري و اختصاصي و عمراني در تمام مدت سال مالي .
 9.هماهنگي با اداره دفترداري و تنظيم حسابها جهت حساب ماهانه و بستن حساب دوره مالي هرسال.
 10.هماهنگي با واحدها ي تابعه دانشگاه جهت رفع مشكلات درثبت ها.
 11.تهيه گزارشات ماهانه جهت پرداخت هاي هر ماه بريز فصول وهر ماهه وواحد جهت مديريت امور مالي ورئيس دستگاه اجرائي
 12.هماهنگي بامديريت بودجه جهت دريافتي هاو تخصيص ها.


چارت سازمانی اداره حسابداري منابع و تامين اعتبار
Skip Navigation Links.

تعداد بازدید:   ۱


برگشت>>

< >