شبكه بهداشت و درمان كنگان


واحد : شبكه بهداشت كنگان  


نام : ابراهيم
نام خانوادگي : برومندي
سمت : مسئول امور مالي
مدرك تحصيلي : كارداني حسابداري
تاريخ ابلاغ :
شماره تماس :
09173725323
آدرس محل كار: كنگان - شبكه بهداشت كنگان

شرح وظايف

1-نظارت بر امور مالی و محاسباتی و نگهداری و تنظیم حسابها بر طبق قانون و ضوابط مربوطه
2- حفظ اسناد و دفاتر مالی
3-نگهداری حساب اموال دولتی و نظارت بر اموال مذکور
4-مسئولیت تامین اعتبار در حدود اعتباراتی که از طرف دستگاه اجرائی تعیین و توسط معاونت توسعه دانشگاه ابلاغ می گردد ، پس از تطبیق با قوانین و مقررات مربوطه
5-پرداخت کلیه هزینه ها در حدود اعتبارات ابلاغی پس از طی مراحل تخصيصی و تامین اعتبار و تعهد و تسجیل و حواله و تطبیق با قوانین و مقررات مربوطه
6- کنترل و رسیدگی بر کلیه پیش پرداختها و واگذاری تنخواه  گردان موقت به کارپردازان براساس اعتبارات ابلاغی با رعایت دستورالعمل مربوطه و مراقبت بر واریز بموقع آنها
7-نظارت بر وصول درآمدها و مطالبات شبکه مربوط و نیز وصول و ارسال مالیاتهای تکلیفی و سایر کسورات قانونی در موعد مقرر

 


Skip Navigation Links.

تعداد بازدید:   ۱


برگشت>>

< >