شبكه بهداشت و درمان دشتستان


واحد : شبكه بهداشت دشتستان  


نام : بهمنيار
نام خانوادگي : تنها
سمت : مسئول امور مالي
مدرك تحصيلي : كارداني حسابداري
تاريخ ابلاغ : 1379
شماره تماس :09171778598 - 07734230808
آدرس محل كار: برازجان – روبروي جايگاه نماز جمعه – شبكه بهداشت دشتستان

واحد : شبكه بهداشت دشتستان  

 

شرح وظايف

1-نظارت بر امور مالی و محاسباتی و نگهداری و تنظیم حسابها بر طبق قانون و ضوابط مربوطه
2- حفظ اسناد و دفاتر مالی
3-نگهداری حساب اموال دولتی و نظارت بر اموال مذکور
4-مسئولیت تامین اعتبار در حدود اعتباراتی که از طرف دستگاه اجرائی تعیین و توسط معاونت توسعه دانشگاه ابلاغ می گردد ، پس از تطبیق با قوانین و مقررات مربوطه
5-پرداخت کلیه هزینه ها در حدود اعتبارات ابلاغی پس از طی مراحل تخصيصی و تامین اعتبار و تعهد و تسجیل و حواله و تطبیق با قوانین و مقررات مربوطه
6- کنترل و رسیدگی بر کلیه پیش پرداختها و واگذاری تنخواه  گردان موقت به کارپردازان براساس اعتبارات ابلاغی با رعایت دستورالعمل مربوطه و مراقبت بر واریز بموقع آنها
7-نظارت بر وصول درآمدها و مطالبات شبکه مربوط و نیز وصول و ارسال مالیاتهای تکلیفی و سایر کسورات قانونی در موعد مقرر


نام : بهمنيار
نام خانوادگي : تنها
سمت : مسئول امور مالي
مدرك تحصيلي : كارداني حسابداري
تاريخ ابلاغ : 1379
شماره تماس :09171778598 - 07734230808
آدرس محل كار: برازجان – روبروي جايگاه نماز جمعه – شبكه بهداشت دشتستان 


Skip Navigation Links.

تعداد بازدید:   ۴


برگشت>>

< >