اسدالله خرمي


نام: اسدالله

نام خانوادگی :خرمی

مدرک تحصیلی: کارشناسی
رشته تحصیلی :حسابداری
 عنوان شغلی :سرپرست امور مالی بيمارستان بقيه الله دیلم

 سال شروع به کار :1369

تلفن داخلی: 4045-424-0772

تلفن مستقیم 09173767864

پست الكترونيك:

شرح وظايف

1-نظارت بر امور مالی و محاسباتی و نگهداری و تنظیم حسابها بر طبق قانون و ضوابط مربوطه
2- حفظ اسناد و دفاتر مالی
3-نگهداری حساب اموال دولتی و نظارت بر اموال مذکور
4-مسئولیت تامین اعتبار در حدود اعتباراتی که از طرف دستگاه اجرائی تعیین و توسط معاونت توسعه دانشگاه ابلاغ می گردد ، پس از تطبیق با قوانین و مقررات مربوطه
5-پرداخت کلیه هزینه ها در حدود اعتبارات ابلاغی پس از طی مراحل تخصيصی و تامین اعتبار و تعهد و تسجیل و حواله و تطبیق با قوانین و مقررات مربوطه
6- کنترل و رسیدگی بر کلیه پیش پرداختها و واگذاری تنخواه  گردان موقت به کارپردازان براساس اعتبارات ابلاغی با رعایت دستورالعمل مربوطه و مراقبت بر واریز بموقع آنها
7-نظارت بر وصول درآمدها و مطالبات بيمارستان مربوط و نیز وصول و ارسال مالیاتهای تکلیفی و سایر کسورات قانونی در موعد مقرر

Skip Navigation Links.

تعداد بازدید:   ۱


برگشت>>

< >