زهرا سينايي


نام :زهرا

نام خانوادگي :سينائي

مدرك تحصيلي :ليسانس

رشته تحصيلي :حسابداري

عنوان شغلي :حسابدار

سال شروع به كار:86

تلفن داخلي :235

تلفن مستقيم:2532166

شرح وظايف :

1.انجام رسيدگي به اسناد ومداركي كه تعهدپرداخت ايجاد مي نمايد

2.گرداوري منابع لازم به منظور انجام رسيدگي وفق دستور العمل مربوطه

3.پيگري ودريافت اسناد ومدارك مورد رسيدگي از سايرواحدهاي دانشگاه

4.انجام نظارت مالي بر عملكرد مالي واحدهاي تابعه از طريق رسيدگي به اسناد حسابداري آنها5.پيگيري وكمك به رفع ايرادات ونقاط ضعف اعلام شده مربوط به اسناد هزينه در گزارشهاي حسابرسان مستقل از عملكردمالي دانشگاه.


Skip Navigation Links.

تعداد بازدید:   ۱


برگشت>>

< >