سمانه صفري


نام :سمانه    

                                                                                                                                                                             

 نام خانوادگي: صفري

مدرك تحصيلي :ليسانس
رشته تحصيلي:حسابداري
عنوان شغلي:حسابدار
سال شروع به كار:1381
تلفن داخلي:330
تلفن مستقيم :2532181
s.safari@bpums.ac.ir  پست الكترونيك:
شرح وظايف:                                                                                                                                       
1.بررسي وتامين اعتباركليه درخواست هاي هزينه اي وسرمايه اي كه تعهد پرداخت ايجاد مي نماييدويا منجر به پرداخت مي شود.
2.تعيين كد شناسه اعتبار اسناد پرداخت يا ايجاد تعهد با توجه به نظام مالي جديد دانشگاه (حسابداري تعهدي)                          
3.نگهداري اطلاعات مربوط به اعتبارات ستادوواحدهاي تابعه                                                                                
4. پاسخگويي به مسئولين ذي ربط درخصوص وضعيت اعتبارات مصوب ودريافتي
5.انجام ساير وظايف مرتبط محوله ازجانب رئيس اداره حسابداري منابع وتامين اعتبار                                                     

Skip Navigation Links.

تعداد بازدید:   ۱


برگشت>>

< >