فهرست بخشنامه ها و نامه ها
شماره نامه
عنوان متن
استان اداره
گروه نوع
از تاریخ تا تاریخ
  تعداد موارد یافت شده: 182

12345678910
شمارهعنوانتاریخ صدور
صورت های مالی سال 96 1397/3/23
وضعیت درآمدی شبکه ها و بیمارستان ها 1396/9/22
درخواست وجه جدید 1396/9/21
فایل حقوق و دستمزد 1396/9/12
فرم خام هزینه های یکماهه بیمارستانها 1396/7/24
محاسبه و مقایسه درآمد و هزینه بیمارستانها 1396/6/25
اطلاعات بیمارستان ها 1396/6/20
فرم جدید صورتهای مالی 1396/4/22
ثبتهای جدید بودجه ای 1396/3/24
تفاهم نامه بیمارستانها 1396/2/19
فایل سازمان بازنشستگی و خروجی سیستم حقوق 1396/2/18
آخرین منو برنامه حقوق و دستمزد 1396/1/29
مطالبات بازنشستگان94 1396/1/27
فایل حقوق و دستمزد 96 1396/1/20
سایر پرداخت 1395/11/10
خروجی بازنشستگان1 1395/9/14
مالیات بر ارزش افزوده موسسه حسابرسی آگاه نگر 1395/8/16
فرمت جدید صورتهای مالی سال94 1395/8/15
خروجی نظام نوین 2 1395/8/5
فرم پرداخت پرسنلی 1395/8/3
12345678910
 
< >