اختر ابراهيمي


نام: اختر

نام خانوادگي: ابراهيمي

مدرك تحصيلي:كارداني

رشته تحصيلي: حسابداري

عنوان شغلي: حسابدار

سال شروع به كار: 1381

تلفن داخلي: 235

تلفن مستقيم:2532166

پست الكترونيك:Akhtar.ebrahimi@bpums.ac.ir

شرح وظايف:

1-ثبت تغييرات حقوقي پرسنلي در سيستم حقوق ودستمزد ومحاسبه آنها با فيش و ليستهاي حقوقي قابل پرداخت در پايان ماه

2-ثبت مشخصات واحكام پرسنل جديد الورود ومحاسبه حقوق ماهيانه آنها

3-تنظيم ليستهاي بيمه كسر شده از پرسنل از قبيل تامين اجتماعي،خدمات درماني وسازمان بازنشستگي وارسال ليستها به ادارات جهت دريافت تاييديه حقوق ماهيانه

4-تنظيم ومحاسبه وپرداخت اسناد مربوط به كارانه مديران ومعاونين دانشگاه وروساي شبكه هاي استان وحق مديريت مديران واحدهاي دانشگاه واضافه كار واسناد حقوقي ماهيانه،هزينه سفر،كمك هزينه رفاهي ودرمان،بازخريد مرخصي پرسنل تبصره 3و4وسنوات پايان سال پرسنل تبصره3و4 وكمك هزينه مسكن

 


Skip Navigation Links.

تعداد بازدید:   ۳۴۶


برگشت>>

< >